Vejle Lærerkreds Generalforsamling

Vedtægter

Vedtægt

for

Vejle Lærerkreds

kreds 113

Danmarks Lærerforening

 

 

§ 1

 

Kredsens navn er Vejle Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 113 af Danmarks Lærerforening.

 

stk. 2. Kredsens hjemsted er Vejle Kommune.

 

§ 2

 

Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlem­mernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

 

stk. 2. Kredsen kan yde økonomisk støtte til organisationer, foreninger og grupper, hvor kredsen er repræsenteret og som yder en indsats af kulturel eller anden almen karakter, og hvis virke ikke strider mod § 1 stk. 2 i Danmarks Lærerforenings vedtægter.

 

De økonomiske rammer for støtten skal fremgå af kredsens budget.

 

Beslutning om ydelse af støtte træffes af kredsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde, og støttens størrelse og modtager skal efterfølgende fremgå af det kredsregnskab, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

stk. 3. Som en del af kredsen råder Vejle Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 113 over en særlig fond, hvis vedtægter fremgår af nærværende vedtægters § 5.

 

stk. 4. Kredsen fungerer tillige som valgkreds, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10.

 

§ 3

 

Som medlem optages enhver, som iflg. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og § 10 har ret til at være almindeligt eller særligt medlem af kredsen.

 

stk. 2. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret.

 

stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem arbejdsstedets tillidsrepræsentant eller direkte til kredskassereren eller foreningens kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse.

 

stk. 4. Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller til foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober.

 

stk. 5. Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Vejle Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 113's forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.

 

§ 4

 

Kontingentet til kredsen fastsættes på den ordinære generalforsam­ling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget for det følgende regnskabsår. Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentopkrævningen foregå ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat det enkelte medlem ikke modsætter sig dette.

 

stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

 

§ 5

 

Kreds 113's SÆRLIGE FOND

 

Kreds 113's særlige fond har til formål at forøge kredsens økono­miske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.

 

stk. 2. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond.

 

stk. 3. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse.

 

stk. 4. Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

stk. 5. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.

 

stk. 6. Fondens midler tilhører kredsen, jfr. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9 stk. 4.

 

stk. 7. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

 

stk. 8. Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.

 

stk. 9. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

 

§ 6

 

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal, jfr. dog Danmarks Lærerforenings vedtægt § 10 stk. 2.

 

stk. 2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og på www.folkeskolen.dk. Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden.

 

stk. 3. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden på kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden indeholdende forslag til budget og kontingent bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

stk. 4. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages:

  1. Valg af dirigent
  2. Fastsættelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår og foreløbigt kontingent for det følgende regnskabsår.
  7. Eventuelt

 

I lige år skal endvidere optages følgende punkt - Valg i henhold til § 8.

 

stk. 5. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt. Beslutning træffes ved almin­deligt flertal, jfr. dog § 12 og § 13.

 

stk. 6. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 1/5 af de tilstedeværende medlemmer begærer det.

 

stk. 7. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.

 

stk. 8. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt eller ved brev.

 

§ 7

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller kredsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de almindelige medlemmer skriftligt kræver det og samtidig meddeler de emner, som kræves behandlet af generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (skoleferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat.

 

stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne samt enten ved opslag i "Folkeskolen" eller brev til hvert enkelt medlem, jfr. dog § 13. Beslutninger træffes på tilsvarende måde som for ordinær generalforsamling.

 

§ 8

På den ordinære generalforsamling i lige år vælges kredsformanden, næstformanden, yderligere 5 medlemmer og 2 suppleanter for disse til kredsstyrelsen. Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode.

 

stk. 2. Kredsstyrelsen tiltrædes uden stemmeret af en kredskasserer udpeget af kredsstyrelsen blandt kredsens almindelige medlemmer. Har kredskassereren opnået stemmeret på anden vis, fortabes denne ikke.

 

stk. 3. Der vælges 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

stk. 4. Valg i henhold til stk. 1 foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget.

 

Valg af næstformand finder sted

  • Efter valg af formand og valg af yderligere delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres. 
  • Blandt de delegerede der opstiller til posten.

 

Såfremt ingen af de valgte delegerede ønsker at kandidere til næstformandsposten, finder valg af næstformand sted blandt de til kredsstyrelsen valgte medlemmer og suppleanter.

Såfremt ingen af de til kredsstyrelsen valgte medlemmer eller suppleanter ønsker at kandidere til næstformandsposten, finder valg af næstformand sted blandt de af generalforsamlingens deltagere, der måtte ønske at kandidere til posten.

 

Hvis næstformanden vælges blandt suppleanter eller øvrige deltagere i generalforsamlingen, udvides kredsstyrelsen i denne situation til i alt 8 medlemmer incl. formand og næstformand. Næstformanden tiltræder kredsstyrelsen med stemmeret.

 

stk. 5. Fratræder kredsformanden i valgperioden, skal der finde nyvalg sted på en ekstraordinær generalforsamling. Den således valgte formand indtræder forud for kredsens øvrige delegerede i kongressen.

Hvis en ordinær generalforsamling er nært forestående, kan hovedforeningen bestemme, at formandsvalget udskydes indtil denne.

 

Indtil da indtræder næstformanden i alle formandens funktioner.

 

stk. 6. Såfremt næstformanden fratræder i valgperioden udpeger kredsstyrelsen en person af egen midte, som indtræder i næstformandens funktioner for den resterende del af valgperioden.

Udpegning af person fra egen midte finder sted efter at kredsstyrelsen er tiltrådt af en suppleant valgt under stk. 1.  

 

§ 9

 

Et forslag om mistillidsvotum til kredsstyrelsen (jfr. § 8 stk. 1 og 2) behandles efter Danmarks Lærerforenings § 10.

 

§ 10

 

Kredsstyrelsen udpeger en sekretær.

 

stk. 2. Kredsstyrelsen udpeger en kasserer blandt kredsens almindelige medlemmer. Kassereren tiltræder kredsstyrelsen i henhold til § 8 stk. 2.

 

stk. 3. Formand og kasserer kan ikke være samme person.

 

stk. 4. Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidig indkaldt og mere end halvdelen er til stede. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen bortfalder forslaget.

 

stk. 5 pkt. 1. Kredsstyrelsen nedsætter et pensionistudvalg bestående af 7 medlemmer af fraktion 4.

 

stk. 5 pkt. 2. Funktionsperioden for medlemmerne af pensionistudvalget følger kredsstyrelsens valgperiode. En nyvalgt kredsstyrelse udpeger efter indstilling fra det afgående pensionistudvalg medlemmer til udvalget for den nyvalgte kredsstyrelses valgperiode. Udpegningen finder sted i forbindelse med konstitueringen jfr. stk. 1.

 

Forlader et medlem pensionistudvalget i funktionsperioden, udpeger kredsstyrelsen et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

 

Stk. 5 pkt. 3. Det nyudpegede pensionistudvalg udpeger af egen midte en formand for udvalget. Forlader formanden pensionistudvalget i funktionsperioden, udpeger udvalget en ny formand for udvalget for den resterende del af funktionsperioden umiddelbart efter, at kredsstyrelsen har udpeget et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden jfr. pkt. 2.

Formanden for pensionistudvalget er pensionistudvalgets kontaktperson til kredsformanden.

 

Stk. 5 pkt. 4. Pensionistudvalget afholder udgifterne til pensionistudvalgets arrangementer af et beløb, der hvert år optages i det budget, der ligger til grund for generalforsamlingens fastsættelse af kredskontingent.

Kredsstyrelsen fastsætter rammer for pensionistudvalgets anvendelse af det budgetterede beløb til arrangementer for kredsens pensionerede medlemmer.

 

Kredsstyrelsen fastsætter rammer for pensionistudvalgets anvendelse af brugerbetaling i forbindelse med arrangementer for kredsens pensionerede medlemmer.

 

Kredsstyrelsen fastsætter rammer for pensionistudvalgets anvendelse af kredskontorets lokaler.

 

Kredsformanden afholder halvårlige møder med pensionistudvalget.

 

stk. 6. Kredsstyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg og vælger selv sine repræsentanter til udvalg m.v. Formanden for et udvalg, som nedsættes af kredsstyrelsen, bortset fra formanden for pensionistudvalget - skal være et stemmeberettiget medlem af kredsstyrelsen.

 

stk. 7. Kredsformand og kredskasserer i forening tegner kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.

 

stk. 8. Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter vedtagelse på generalforsamlingen.

 

stk. 9. Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 11

 

Kredsstyrelsen udskriver, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter

§ 11 valg af tillidsrepræsentant og stedfortræder for denne.

 

stk. 2. Valgene finder sted i henhold til TR - reglerne, og der meddeles samtidig valgbarhedsbetingelser.

 

stk. 3. Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit arbejdssted, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

 

stk. 4. Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på den enkelte skole og blandt medlemmerne danner medlemmerne af fraktion 1 og 2, der er ansat på skolen under skolelederens ledelseskompetence, en faglig klub under Vejle Lærerkreds.

 

Klubben fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af kredsstyrelsen.

 

Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og bindeled til kredsstyrelsen.

Generalforsamlingen beslutter i forbindelse med kontingentfastsættelsen midler til klubbernes drift.

 

Stk. 4a. Medlemmer af Vejle Lærerkreds uden fast arbejdssted og medlemmer af Vejle Lærerkreds, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under Vejle Lærerkreds.

 

stk. 5. Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter Danmarks Lærerforenings § 11.

 

§ 11 A

Kredsstyrelsen udskriver, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 A valg af kontaktperson og sted-

fortræder for denne blandt almindelige medlemmer, på arbejdssteder der ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne.

stk. 2. Valget udskrives samtidig med udskrivelsen af valg af tillidsrepræsentanter, jfr. vedtægternes § 11 stk. 3. Valgmetode og valgperiode er den samme, som er gældende for tillidsrepræsentanter.

stk. 4. Valgbare er og stemmeret til valgene jfr. stk. 2 har alene kredsens almindelige medlemmer på det pågældende arbejdssted.

 

stk. 5. En kontaktperson formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit arbejdssted, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

 

stk. 6. Et forslag om mistillidsvotum til en kontaktperson behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 A.

 

§ 11 B

 

Kredsstyrelsen udskriver, jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter

§ 11 B valg af kontaktperson og stedfortræder for denne blandt almindelige medlemmer, der ikke har fast arbejdssted. Kredsstyrelsen fastsætter samtidig nærmere regler for valget, herunder antallet af kontaktpersoner og stedfortrædere.

 

stk. 2. Valget udskrives hvert år i august måned og er gældende i et år fra den 1. september at regne. Der indkaldes til valg med mindst 14 dages varsel.

 

stk. 3. En kontaktperson formidler samarbejdet mellem medlemmerne i sit valgområde, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

 

stk. 4. Et forslag om mistillidsvotum til en kontaktperson behandles efter Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 B.

 

§ 12

 

Vejle Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 113 kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusive stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3's flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.

 

stk. 2. I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens målsætning.

 

stk. 3. Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond.

 

§ 13

 

Nærværende vedtægter kan ændres, jfr. dog § 9 stk. 4 og § 10 stk. 9 i vedtægterne for Danmarks Lærerforening, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, som indkaldes med de for ordinær generalforsamling gældende indkaldelsesregler, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (inklusive stemmer ikke) stemmer for.

 

§ 14

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 23. marts 2014.